How love hurts…Did you ever hear someone talk about “unconditional love”? I did and did not believe in this at first. Until I became a father. A mother’s love for her child grows stronger and stronger during the nine months of oneness in the womb. When the child is born, the mother already heard, felt and sensed this new life for months. This oneness is unique for the mother and child and seals love unconditionally.After nine months there is the father. In my case I wasn’t around much during the nine months of pregnancy due to my time as a team member within special operations (7th troop SBS RNLMC at that time). Oneness with my son started the moment I held him for the first time. This was pure magic and I still remember the smell of the cloth he was wrapped in and what clothes I was wearing that day.There was little time for the connection to grow as I was deployed to Afghanistan a couple of weeks after the birth of our first son Noah. I always hated the goodbyes. The tears rolling down the neck and chest of my wife at that time while holding Noah are still ingrained in my memories. How love hurts…My favorite aunt used to say “goodbyes are hard but they make the reunion even more joyful”. She was right! Seeing Noah for the first time after deployment is another memory ingrained in my mind. So beautiful to see him walk with the help of his mom, so painful to be aware of the fact that I missed a lot.

Becoming a parent changes the relationship with your spouse. Children allow you to be present and think about the way you live life. Family became my priority. I left the military to be able to be part of my family. It didn’t take much time to blow back in my face. Children change things, makes you think about life, are you really happy? My wife wasn’t and wanted to end the relationship. Looking back I see why. I was a difficult person to live with. Obsessed with training and performing optimally I didn’t have the awareness to see that all that I was doing made me perform all but optimally. How love hurts…

Therapy started and my ego took another blow! frogmen do not need therapy! They can handle any challenge that comes their way, so I thought. It made me see clearly that I wasn’t as invincible as I thought I was. Being a frogman doesn’t make you a good father and husband and really messed up my ability to communicate and express emotion, something that I was already painfully bad at.

It did teach me to be disciplined, resilient and determined. And in this way it helped me to use obstacles for growth. I wanted to grow as a person and committed to doing the work. The first thing I learned was to breathe properly. The breath gave me the ability to deal with a divorce and the loss of my mother. The two of the most devastating life-events up to this point. Years of therapy ended up in divorce, but made it possible for me to love unconditionally. I am grateful to this day that my ex-wife and I had the strength and courage to not make it a messy break-up. It took time to heal though. The loss of my mother came when I just got back up on my feet. To be clear, my mom didn’t pass on, but has Alzheimer’s. So yes, my mom is alive and no, she is not my mom anymore. I feel like her spirit left already and the body remains. I feel a lot of sadness and love at the same time. How love hurts…

One of the powerful lessons I’ve learned is that loving yourself allows you to love others even better. And when you do not love yourself you will fall for traps like co-dependency, obsessive behavior or addiction. You will not be able to live life to the fullest. Start trusting your intelligence residing in your heart and let it take control over your ego and intellect, residing in the brain. Choose love when life isn’t fair. Start by giving yourself some unconditional love.

You are NOT alone. 1% better each day. HooyahHeyNamaste

Audio: https://drive.google.com/file/d/1mnqavd3lM4Q1yZ7VN2Z10Z_-tH4fFgXJ/view?usp=sharing

 

Hoe liefde doet lijden. Heb je ooit mensen horen praten over onvoorwaardelijk liefhebben? Ik wel en geloofde hier in eerste instantie niet in, totdat ik vader werd. Moederliefde groeit in kracht gedurende de negen maanden van eenheid in de buik. De moeder heeft haar kind al maandenlang gehoord, gevoeld en ervaren, voordat het wordt geboren. Deze eenheid is uniek voor moeder en kind en verzegeld onvoorwaardelijke liefde.

Na negen maanden komt de vader in beeld. In mijn geval was ik niet veel thuis in de negen maanden zwangerschap als gevolg van mijn werkzaamheden als teamlid van een special operations eenheid (7th troop SBS RNLMC indertijd). Het gevoel van eenheid met mij zoon startte op het moment dat ik hem voor het eerst vasthield. Dit voelde als pure magie en ik herinner me nog steeds hoe de doek rook, waarin hij was gewikkeld en welke kleding ik die dag droeg. Er was maar weinig gelegenheid om het gevoel van eenheid sterker te maken, omdat ik een paar weken na de geboorte van onze eerste zoon Noah werd uitgezonden naar Afghanistan. Ik heb altijd een hekel gehad aan afscheid nemen. Het beeld van de tranen die rolde over de nek en borst van mijn vrouw, terwijl zij Noah vasthield, is in mijn geheugen gegrift. Hoe liefde doet lijden…

Mijn favoriete tante zei me eens dat afscheid nemen het weerzien des te leuker maakt. Ze had gelijk. Het weerzien van Noah na terugkeer van de uitzending is een andere herinnering die in mijn geheugen is gegrift. Prachtig om hem zien te lopen aan de hand van zijn moeder en pijnlijk om me bewust te worden van het feit dat ik veel had gemist. Ouderschap verandert de relatie met je partner. Kinderen stellen je in de gelegenheid om present te zijn en na te denken over de manier waarop je jouw leven leeft. Het gezin werd mijn prioriteit. Ik verliet defensie om deel uit te kunnen maken van mijn gezin. De bom barstte korte tijd later. Kinderen doen zaken veranderen, laat je nadenken over het leven, ben je echt gelukkig? Mijn vrouw niet en wilde de relatie beëindigen. Nu terugkijkend, zie ik in waarom. Ik was geen gemakkelijk persoon om mee samen te leven. Geobsedeerd door training en optimaal presteren, miste ik de bewustwording om in te zien dat alles dat ik deed mij alles behalve optimaal liet presteren. Hoe liefde doet lijden…

Therapie startte en krenkte mijn ego. Kikvorsmannen hebben geen therapie nodig. Zij overwinnen alle uitdagingen die ze tegenkomen, althans dat dacht ik. Het deed me inzien dat ik niet zo onoverwinnelijk was als ik dacht te zijn. Kikvorsman zijn, maakt je geen goede vader of echtgenoot en het verstoorde mijn communicatie en uiten van emotie. Iets dat ik reeds voor mijn diensttijd als als pijnlijk ervoer. Het leerde me wel om gedisciplineerd, veerkrachtig en een doorzetter te zijn. Op deze wijze hielp het me om obstakels te gebruiken voor persoonlijke groei. Ik wilde groeien als persoon en committeerde mezelf aan het werk wat daarvoor nodig was. Correct ademhalen was een van de eerste dingen die ik leerde. De ademhaling gaf mij de mogelijkheid om te gaan met een echtscheiding en het verlies van mijn moeder. Twee levenservaringen met verwoestende impact. Jaren van therapie mondde uit in een echtscheiding, maar gaf mij de optie om te kiezen voor onvoorwaardelijk liefde. Ik ben dankbaar tot op de dag van vandaag dat mijn ex en ik de kracht en moed hadden om niet in een “vechtscheiding”te belanden. Het kostte tijd om het een plek te geven, dat wel. Het verlies van mijn moeder kwam toen ik mezelf net had herpakt. Voor alle duidelijkheid, mijn moeder is niet overleden, maar kreeg Alzheimer. Dus ja, mijn moeder leeft nog, maar nee, ik herken mijn moeder niet meer. Ik heb het gevoel dat haar ziel al is vertrokken en enkel haar lichaam nog hier is. Ik voel veel verdriet en liefde op hetzelfde moment. Hoe liefde doet lijden… Een van de krachtigste lessen die ik leerde was die van eigenliefde en hoe dit je in staat stelt om anderen nog meer liefde te geven. En dat te weinig zelfliefde je kwetsbaar maakt voor afhankelijkheid van anderen, obsessief gedrag en verslaving. Je zult niet optimaal van het leven kunnen genieten. Begin met het vertrouwen van je intelligentie, die in je hart huist en laat deze je ego en intellect in je hoofd domineren. Kies voor liefde, wanneer het leven niet eerlijk is. Begin met jezelf wat onvoorwaardelijke liefde te geven.

Je bent NIET alleen. 1% beter elke dag. HooyahHeyNamaste

Audio: https://drive.google.com/file/d/1mnqavd3lM4Q1yZ7VN2Z10Z_-tH4fFgXJ/view?usp=sharing (Nederlandse audio start op 6.30).