Blog

Blog 4: The mental prison

Blog

Blog 4: The mental prison

Blog 4: The mental prison

How to express your personality without taking things personally? And what happens with your personality after experiencing institutionalization?These questions came to my mind last week, when I was supporting a young kid depending on institutions 24/7.

Institutionalization is a topic I read about during my Criminology study. Criminology studies human behavior and attempts to explain why humans express deviant behavior, criminal or other. Institutionalization is one of the ways to explain behavioral problems. Prison is an institute of research. Imprisonment makes people lose their sense of individuality. When you are under control of a system 24/7, wear the same clothing/ uniforms and get punished as a group instead of as an individual something happens to your personality. When inmates get back in society many of them experience serious problems with getting back in line with society and the “freedom” it brings. When all structure disappears simple things like getting up in the morning can be of great challenge. Losing your team, in this case your prison inmates, can be scary. They were the people living by the same rules and values. They understood you unlike the people you run into in daily life after prison. Issues of distrust, fear, anger or alienation can come up. This can be a reason to connect to ex-cons with the same challenges and falling back into criminal behavior shortly after.

A stunning resemblance was what I felt back in university when I compared the above with my time in the military. I fell “victim” to institutionalisation during all the training courses I did. The biggest challenges came after leaving the institution of RNLMC ( Royal Netherlands Marine Corps). Like the ex-prisoner I felt unsafe, alone, misunderstood and afraid. Where did my team go?

It took me years of therapy and personal development to find back my own personality and finding the courage to express myself.

Conformism or rebellion? Through rebellion I got reconnected to my life force and creativity. Rebellion in my case looked like being a monk, drawn back from most people by living in a rigid structure of training, meditation and alone-time. Creating my own institute to deal with all the challenges I run into after my time in service. Once again it took a lot of devotion and courage to break out of this mental prison I put myself in. Luckily I chose the inner path of rebellion and conformed to the rules of society, where others walked the path of outer rebellion expression their anger and frustration outwardly. It’s all about being aware of your default settings of behavior. Are you sabotaging yourself and others or do you allow your own uniqueness and creativity to flow once again? Conditioning traps creativity. Break free of the mental prison you create for yourself. Practice the mental martial arts of yoga and meditation, connect to a team and find purpose!!! Liberty comes by doing what you love in service of others. Don’t take it personal if others do not understand when you express your personality.

You are NOT alone. 1% better each day. HooyahHeyNamaste

Audio: https://drive.google.com/file/d/1lVJAeBsBa9aTWVQur3VqHoJWQsTL4LJy/view?usp=sharing

 

Hoe kun je jouw persoonlijkheid uiten zonder je daarbij op je persoon aangesproken te voelen? Wat gebeurt er met jouw persoonlijkheid na institutionalisering te hebben ervaren? Deze vragen schoten afgelopen week in mijn gedachten toen ik een jong kind ondersteunde die afhankelijk is van 24-uurs zorg.

Institutionalisering is een onderwerp dat ik bestudeerde tijdens mijn opleiding Criminologie. Criminologie bestudeert menselijk gedrag en probeert te verklaren waarom mensen afwijkend of crimineel gedrag vertonen. De gevangenis is een instituut dat wordt onderzocht. Gevangenschap maakt dat mensen hun gevoel voor individualiteit verliezen. Wanneer je 24 uren per dag wordt gecontroleerd door een systeem, dezelfde kleding/uniformen draagt en wordt gestraft als groep in plaats van als individu, dan doet dat iets met je persoonlijkheid. De terugkeer in de maatschappij veroorzaakt voor vele gevangenen serieuze problemen. Met name het aanpassen aan het ritme van de maatschappij en de vrijheid die dit brengt. Als alle structuur verdwijnt kunnen kleine dingen als opstaan in de ochtend een grote uitdaging zijn. Het verliezen van je team, in dit geval de medegevangenen, kan angstig aanvoelen. Zij waren immers de mensen die leefden volgens de bekende regels en waarden. Zij begrepen jou in tegenstelling tot degenen die je tegen het lijf loopt in het dagelijks leven na gevangenschap. Zaken als wantrouwen, angst, woede of vervreemding kunnen opkomen. Dit kan een reden zijn om je te verbinden met ex-gevangenen met dezelfde uitdagingen en kort daarna terug te vallen in crimineel gedrag Een schokkende overeenkomstigheid was wat ik voelde op de universiteit, toen ik het bovenstaande vergeleek met mijn diensttijd. Ik werd ook “slachtoffer”van institutionalisering tijdens alle opleidingen die ik volgde. De grootste uitdagingen ervoer ik nadat ik het instituut dat Korps Mariniers heet verliet. Net als de ex-gevangene voelde ik onveiligheid, eenzaamheid, onbegrip en angst. Waar was mijn team?

Ik had er jaren van therapie en persoonlijke ontwikkeling voor nodig om mijn weg terug te vinden naar wie ik was en om de moed te vinden om mezelf te uiten.

Conformisme of rebellie?

Middels rebellie raakte ik weer verbonden met mijn levenskracht en creativiteit. In mijn geval zag rebellie eruit als een monnik. Ik leefde teruggetrokken van de meeste mensen in een rigide structuur van trainen, meditatie en alleen zijn. Ik creëerde mijn eigen instituut om te kunnen omgaan met de uitdagingen die ik had na mijn diensttijd. Het vroeg opnieuw om enorme toewijding en moed om te ontsnappen uit deze mentale gevangenis. Gelukkig koos ik voor het innerlijke pad van rebellie en conformeerde mezelf aan de regels van de maatschappij, waar anderen kozen voor het uiterlijke pad van rebellie door hun woede en frustratie extern te uiten. Het gaat allemaal om bewustwording van onze standaard gedragspatronen. Saboteer je jezelf en anderen of sta je toe dat jouw creativiteit en eigenheid opnieuw kunnen stromen? Conditionering houdt creativiteit gevangen. Bevrijd jezelf uit de mentale gevangenis die je zelf creëerde. Beoefen de mentale krijgskunsten Yoga en meditatie, verbind jezelf met een team en vind een doel in het leven. Vrijheid komt door te doen waar je gek op bent in dienst van anderen. Voel je niet op je persoon aangevallen, wanneer anderen jouw eigenheid niet begrijpen.

Je bent NIET alleen. 1% beter, iedere dag weer. HooyahHeyNamaste

Audio: https://drive.google.com/file/d/1lVJAeBsBa9aTWVQur3VqHoJWQsTL4LJy/view?usp=sharing (Nederlandse audio start op 5.30 min)